Projektant:
Marco Ferreri
Dane o produkcie:
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość  
Wysokość 70 cm
Głębokość  
Waga  

Seria nie­zwy­kłych kutych ręcz­nie z żelaza akce­so­riów do kominka. Wykonana została w tra­dy­cyj­nym pra­sta­rym warsz­ta­cie przy uży­ciu pięć­set­let­niego napę­dza­nego wodą młota. Każde narzę­dzie wyko­nane jest z żelaza uzy­ska­nego w wyniku recy­klingu i obróbki sta­rych kole­jo­wych torów. Te uni­ka­towe ele­menty, wyra­żają zna­cze­nie ener­gii i siły