Projektant:
Sebastian David Buscher
Dane o produkcie:
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 130 cm
Wysokość 64 cm
Głębokość 72 cm
Waga  

Skrzy­nia Forte to dosko­nałe roz­wią­za­nie na prze­cho­wy­wa­nie podu­szek, jak rów­nież innych akce­so­riów ogro­do­wych rów­nież w okre­sie zimo­wym. Kon­struk­cja ofe­ruje natu­ralną wen­ty­la­cję wewnątrz skrzyni. Dosko­nale spraw­dza się jako funk­cjo­nalny kre­dens. Skrzy­nia FORTE wyko­nana jest z drewna Meranti odpor­nego na warunki atmos­fe­ryczne. Pokrywa skrzyni wyko­nana jest z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Powierzch­nia ta jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu.

Mate­riał: drewno Meranti i HPL