Projektant:
Conmoto
Dane o produkcie:
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość  
Wysokość  
Głębokość  
Waga  

Donica Capi­tal to odzwier­ciedle­nie funk­cjo­nal­no­ści połą­czo­nej z desi­gnem. Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­le­kie warunki pogo­dowe. Kolek­cję wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Donice Capi­tal dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.

Dostępne wymiary:

Rozmiar L wys. 15cm. szer. 100cm. gł. 17cm

Rozmiar M wys. 15cm. szer. 80cm. gł. 17cm.

Rozmiar S wys. 15cm. szer. 60cm. gł. 17cm.