Projektant:

Florian Viererbl
Dane o produkcie:
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 80 cm
Wysokość 72 cm
Głębokość 80 cm
Waga  

Bistro table bar­dzo lekki skła­dany stół. Może być z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wany jako stół jadalny lub na spe­cjalne oka­zje.
Wypo­sa­żony w bar­dzo pro­sty w obsłu­dze mecha­nizm skła­da­nia. Mało widoczne i zin­te­gro­wany uchwyt na spo­dzie uła­twia prze­no­sze­nie.
Można usta­wić go w dowol­nym miej­scu w zależ­no­ści od potrzeby; w kuchni, jadalni na bal­ko­nie czy tara­sie. Blat stołu wyko­nany jest z mate­riału HPL.

Wszyst­kie meble Riva wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu meble mogą być bez obawy uży­wany na zewnątrz i we wnę­trzu. Powierzch­nia mebli jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Pań­stwa czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu.

Mate­riał: HPL w kolo­rze bia­łym lub antracyt, stal nie­rdzewna.