Projektant:
Sebastian David Buscher
Dane o produkcie:
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 240 cm
Wysokość 72 cm
Głębokość 90 cm
Waga  

Stół Y Woman to udane połą­cze­nie mate­riału HPL i drewna dębo­wego. Blat stołu wyko­nany z HPL, a drew­niane nogi, dzięki wyko­rzy­sta­niu drewna dębo­wego sta­no­wią solidną pod­stawę stołu. Stół z kolek­cji X i Y dobrze się pre­zen­tują w każ­dym wnę­trzu, efekty wizu­alne są wyjąt­kowe, sami może­cie Pań­stwo zde­cy­do­wać, która opcja X czy Y lepiej pasuje do aran­ża­cji. Stoły prze­zna­czone są do wnętrz bar­dzo uni­wer­salne, dosko­nale spraw­dzają się jako biurka lub stoły robo­cze np.: w pra­cow­niach, kuch­niach lub jadalne w nowo­cze­snych jadal­niach.
Meble wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Powierzch­nia mebli jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Pań­stwa czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu.

Mate­riał: HPL w kolo­rze bia­łym, drewno dębowe, ele­menty łączące stal nie­rdzewna