Quadro

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 34cm
Wysokość 16cm
Głębokość 21cm
Waga 11kg
Kategoria: 
biokominki

Bio­ko­mi­nek QUADRO zachwyci każ­dego miło­śnika ognia. Jest bar­dzo funk­cjo­nalny, można go uży­wać jako wol­no­sto­jące źródło ognia lub zamon­to­wać w miej­scu ist­nie­ją­cego kominka. Bio­ko­mi­nek QUADRO jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla wszyst­kich tych, któ­rzy chcą oży­wić swoje może już tro­chę prze­sta­rzałe otwarte kominki. W pełni mobilny i łatwy do prze­no­sze­nia, obu­dowa nie nagrzewa się, co pozwala cie­szyć się bla­skiem ognia w dowol­nym miej­scu i porze. Dosko­nale nadaje się nie tylko do salonu ale też jadalni, sypialni lub łazienki.

Naj­waż­niej­sze korzy­ści posia­da­nia bio­ko­minka Con­moto:

  • nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia
  • jest w pełni eko­lo­giczny
  • nie pozo­sta­wia popiołu, dymu, zapa­chu, smaru
  • nie wymaga żmud­nego czysz­cze­nia
  • pod­czas spa­la­nia wytwa­rza się para wodna, która nawilża powie­trze
  • 100% cie­pła wytwa­rza­nego pozo­staje we wnę­trzu
  • nie wymaga żadnych pozwo­leń prze­ciw­po­ża­ro­wych
  • wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świe­cie pro­jek­tan­tów
  • ręczne wyko­na­nie w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów