Biokominek Atrakcyjna alternatywa. Roll Fire

biokominek, nowoczesny biokominek, okrągły kominek, mobilny biokominek,biokomiek walizka, przenośny biokominek, biokominek do ogrody, biokominek na taras, biokominek na balkon, biokominek do domu , biokominek do salonu, mobilny biokominek,  designerski biokominek , zewnętrzny biokominek

Kominki na biopaliwo Conmoto wyróżniają się najwyższymi standardami i spełniają europejskie wymagania są zgodne ze wszystkimi przepisami UE dotyczącymi redukcji emisji CO2. Rollfire dzięki nowoczesnemu systemowi zapewnia bezpieczeństwo i niezwykły komfort użytkowania.

Biokominek Roll Fire jest idealną alternatywą dla pieców opalanych drewnem i kominków gazowych. Włókna absorbują ciecz zapewniając efektywne spalanie biopaliwa. Uznane za jedne z najbardziej ekologicznych. Chodzi głównie o paliwo, które stworzone zostało na bazie alkoholu etylowego, które ma wiele plusów. Nie emituje one dymu ani zapachu, a po wypaleniu takiego paliwa nie powstaje żaden popiół.

Biokominki to nowoczesne urządzenia, które doskonale umożliwiają komfort oraz proste użytkowanie zapewniając efekty wizualne i grzewcze. Doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy Conmoto dokładają wszelkich starań do realizacji zamówienia. Wykazują się dbałością na każdym etapie produkcji sprawiając, że każdy kominek jest wyjątkowy

Innowacyjne technologie oraz nowoczesne rozwiązania  pozwalają na tworzenie wysokiej klasy urządzeń, które są w pełni dostosowane do najnowszych standardów bezpieczeństwa. Dotyczy również wpływu na nasze zdrowie oraz otaczające nas środowisko. Roll Fire jest całkowicie przyjazny środowisku, zwany również ekokominkiem.

Biokominki marki Conmoto zasilane są ekologicznym bioetanolem.
Bioetanol to organiczne paliwo wytwarzanym z roślin, takich jak kukurydza, pszenica czy ziemniaki. Dlatego wytwarza się znacznie mniejszą ilość dwutlenku węgla. Bezpieczeństwo użytkowników to główny z priorytetowych elementów.
Jest ono niezwykle ważne, przede wszystkim gdy posiadamy w domu zwierzęta a model Roll Fire jest biokominkiem mobilnym, który może zmieniać miejsce ustawienia. Kominki na biopaliwo to przecież żywy ogień.

Biokominek Roll Fire jest nie­za­leżny w swo­jej for­mie, a jed­no­cze­śnie przy­ku­wa­jący uwagę. Bardzo eleganckie dwie tafle szkła zamon­to­wane po bokach czy­nią go cał­ko­wi­cie prze­zro­czy­stym co pozwala na delek­to­wa­nie się wido­kiem blasku mieniących się płomieni ognia z dwóch stron. Bio­ko­mi­nek Roll Fire jest wyjąt­ko­wym bio­ko­min­kiem pro­du­ko­wa­nym ręcz­nie, wie­lo­krot­nie wyróż­nio­nym pod­czas wielu Aka­de­mii Desi­gnu.
Najważniejszym z atutów Roll Fire to, że w trak­cie dzia­ła­nia można go  toczyć, a dzięki spe­cjal­nej kon­struk­cji ogień pozo­staje cały czas w pozio­mie. Roll fire to w pełni mobilny bio­ko­mi­nek, który można rów­nież opcjo­nal­nie zamon­to­wać do ściany przy pomocy uchwytu ścien­nego. Zapew­nia cie­pło wszę­dzie tam, gdzie jest obecny. Bezpieczeństwo polega również na tym , że dół kominka nigdy się nie nagrzewa, więc można go bez­piecz­nie sto­so­wać na każ­dego typu pod­łoża. Obsługa jest nie­zwy­kle pro­sta: wystar­czy zdjąć przed­nią szybę i wlać bio­eta­nol. Po rozpaleniu zapew­nia niezapomnianą atmosferę. Doskonale dopasuje się do salo­nu, sypialni, jak również spełni swoje funkcje na tara­sie czy ogro­dzie. Dzięki swojej mobilności jest to rewelacyjne rozwiązanie  do salonów urody lub salo­nów SPA.

Jeszcze kilka naj­waż­niej­sze korzy­ści posia­da­nia bio­ko­minka Roll Fire Con­moto. Nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia. Gwarantuje ekologiczne działanie, nie pozostawiając popiołu, dymu czy nieprzyjemnego zapachu. Podczas spalania wytwarza parę wodną, która nawilża powietrze. Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości. Posiadanie kominka na biopaliwo nie wymaga żadnych pozwoleń przeciwpożarowych. Roll Fire to wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świe­cie pro­jek­tan­tów. Został ręcznie wyko­na­ny w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów.

Biokominek ROLL FIRE został wie­lo­krot­nie wyróż­niony pre­sti­żo­wymi nagro­dami m.in. 2010 nagrodą Good Design Award.

!!!Jeżeli doczytałeś tekst do końca możesz skorzystać z 10% rabatu na wszystkie produkty sklepu MIDOMO POLSKA!!! Hasło: #BLOG!!!