Muro

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

nowoczesny biokominek; ekskluzywny biokominek;
desgingerski biokominekt: nowoczesny biokominek;

Projektant: 
S.D. Büscher
Charakterystyka: 
Szerokość 58cm
Wysokość 49cm
Głębokość 15cm
Waga 28kg
Kategoria: 
biokominki

Muro jest bio­ko­min­kiem o bar­dzo pro­stej nowo­cze­snej pury­stycz­nej for­mie z cien­kiej stali nie­rdzew­nej i szkła. Pod­stawa wyko­nana została z betonu wzmoc­nio­nego włók­nem szkla­nym. Dzięki zasto­so­wa­nym mate­ria­łom komi­nek może być użyt­ko­wany wszę­dzie w domu jaki i ogro­dzie. 

Naj­waż­niej­sze korzy­ści posia­da­nia bio­ko­minka Con­moto:

  • nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia
  • jest w pełni eko­lo­giczny
  • nie pozo­sta­wia popiołu, dymu, zapa­chu, smaru
  • nie wymaga żmud­nego czysz­cze­nia
  • pod­czas spa­la­nia wytwa­rza się para wodna, która nawilża powie­trze
  • 100% cie­pła wytwa­rza­nego pozo­staje we wnę­trzu
  • nie wymaga żadnych pozwo­leń prze­ciw­po­ża­ro­wych
  • wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świe­cie pro­jek­tan­tów
  • ręczne wyko­na­nie w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów