Ogon Matrioszka

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Projektant: 
Alim Pasht - Han
Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 22cm
Wysokość 33cm
Głębokość 22cm
Waga 4kg
Kategoria: 
biokominki

Uni­ka­towy bio­ko­mi­nek o cylin­drycz­nym kształ­cie, zmy­słowy, funk­cjo­nalny, wyko­nany z wyso­kiej jako­ści por­ce­lany deko­ro­wany ręcz­nie. Bio­ko­mi­nek Matrioszka nada każ­demu wnę­trzu nie­zwy­kłej ele­gan­cji i luk­susu. Stwo­rzony przez arty­stę Alim Pasht Han zafa­scy­n­wanego ogniem i rosyj­ską matrioszką. We współ­pracy z pra­cow­nią pro­jek­tową Ver­ti­jet stwo­rzył ory­gi­nalną formę bio­ko­minka.

Naj­waż­niej­sze korzy­ści posia­da­nia bio­ko­minka Con­moto:

  • nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia
  • jest w pełni eko­lo­gicz­ny­nie pozo­sta­wia popiołu, dymu, zapa­chu, smaru
  • nie wymaga żmud­nego czysz­cze­nia
  • pod­czas spa­la­nia wytwa­rza się para wodna, która nawilża powie­trze
  • 100% cie­pła wytwa­rza­nego pozo­staje we wnę­trzu
  • nie wymaga żadnych pozwo­leń prze­ciw­po­ża­ro­wych
  • wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świe­cie pro­jek­tan­tów
  • ręczne wyko­na­nie w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów