Fera

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Projektant: 
S.D. Büscher
Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 46 cm
Wysokość 26 cm
Głębokość 46 cm
Waga
Kategoria: 
grille i paleniska

Cie­pło ognia, nie­po­rów­ny­walne z żadnym innym kli­ma­tem spo­tkań z przy­ja­ciółmi. Pie­czone kieł­ba­ski na patyku, gorące i pach­nące ziem­niaki z popiołu, uni­ka­towe, ele­ganc­kie pale­ni­sko FERA ze stali nie­rdzew­nej zapewni to wszystko. Poza walo­rami użyt­ko­wymi jest niezbęd­nym ele­men­tem uda­nych wie­czor­nych spo­tkań na świe­żym powie­trzu. Dosko­nale spraw­dza się rów­nież jako ory­gi­nalny i sty­lowy spo­sób na oświe­tle­nie ogrodu czy tarasu oraz źródło cie­pła pod­czas chłod­nych wie­czo­rów.