Krzesło Tension

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Projektant: 
Peter Maly
Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 46,5 cm
Wysokość 82 cm
Głębokość 46,5 cm
Waga
Kategoria: 
krzesła i fotele

Nowe krze­sło Ten­sion to dosko­nałe uzu­peł­nie­nie kolek­cji mebli Ten­sion. Ide­al­nie pasuje do stołu i ławki Ten­sion. Solidna dębowa rama w połą­cze­niu z bia­łym sie­dzi­skiem, zapew­nia kom­fort sie­dze­nia. Bar­dzo sta­bilne i ele­ganc­kie. Krze­sło Ten­sion zapro­jek­to­wane do wnętrz.

Meble TENSION wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Powierzch­nia mebli jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Pań­stwa czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu.
Dostępne jest w dwóch opcjach kolo­ry­stycz­nych dąb/biały lub białe.

Mate­riał: HPL w kolo­rze bia­łym, drewno dębowe, stal nie­rdzewna

Tka­nina: Sun­brella, 100% ręcz­nie far­biony akryl, naj­wyż­sza odpor­ność na pro­mie­nie UV, testo­wany eko­lo­gicz­nie öko-Tex, wodo­od­porny, nie przyj­mu­jący brudu, z moż­li­wo­ścią pra­nia w 40⁰; dostępne kolory: antra­cyt, czarny, beż.

Kolekcja: 
Kolekcja Tension