Jim

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 14 cm
Wysokość 28 cm
Głębokość 10 cm
Waga
Kategoria: 
lampiony

Jim to nowo­cze­sna, ory­gi­nalna rzeźba zwana ogni­stym dia­błem. Bar­dzo funk­cjo­nalna: latem oży­wia smutne, zaga­szone kominki, zimą zapew­nia przy­jemną atmos­ferę w domu, może rów­nież nawil­żać powie­trze. Gdy go pod­świe­tlimy, dia­bel­skie oczy rzu­cają  przy­tulny blask na całe wnę­trze sta­jąc się tym samym dosko­nałą deko­ra­cją.