Stół prostokątny Jig

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Projektant: 
Peter Maly
Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 200 cm
Wysokość 73 cm
Głębokość 90 cm
Waga
Kategoria: 
meble do wnętrz

Pro­sto­kątny, duży ele­gancki stół z kolek­cji  JIG  wyko­nany z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają, że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dla­tego meble mogą być bez obawy uży­wane w domu i ogro­dzie. Dzięki wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­snego mate­riału HPL moż­liwe było stwo­rze­nie róż­nych kształ­tów, wcięć i fre­zo­wa­nych szcze­lin w sie­dzi­skach i opar­ciach, które nie tylko nadają meblom uni­ka­towy wygląd, ale też popra­wiają kom­fort sie­dze­nia. Lekka amor­ty­za­cja zwięk­sza efekt.
W zesta­wie kolek­cji JIG dostępne są rów­nież poduszki w trzech opcjach kolo­ry­stycz­nych. Mate­riały, z któ­rych wyko­nane zostały poduszki są odporne na zabru­dze­nia i wil­goć, wolne od szko­dli­wych sub­stan­cji, przy­ja­zne dla skóry oraz łatwo prze­pusz­czają powie­trze. Nie wyma­gają czysz­cze­nia. Ist­nieje moż­li­wość zamó­wie­nia pró­bek mate­ria­łów. Poduszki nie zsu­wają się z ławek dzięki odpo­wied­niemu zamo­co­wa­niu.
Ochronne pokrowce na meble JIG można domówić przy każ­dym zesta­wie. Dzięki pokrow­com Pań­stwa meble będą zawsze czy­ste, suche i gotowe do użytku pod­czas kolej­nego sło­necz­nego dnia w ogro­dzie. Ochronne nakry­cie przy­mo­co­wane jest do mebli przy pomocy spe­cjal­nych haczy­ków, dla­tego mogą być Pań­stwo pewni, że pozo­staną na miej­scu nawet w wietrzne dni. Pokro­wiec wyko­nany jest z bar­dzo trwa­łego mate­riału, który można prać w pral­kach w tem­pe­ra­tu­rze do 40 stopni C.

Kolekcja: 
Kolekcja JIG

Inne z kolekcji