Under the Tree

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 39 cm
Wysokość 230 cm
Głębokość 11 cm
Waga
Kategoria: 
prysznice

Funk­cjo­nalny prysz­nic ogro­dowy pozwala na czer­pa­nie przy­jem­no­ści jaką daje orzeź­wia­jąca kąpiel w upalne dni lub zabawa. Bar­dzo łatwy i szybki w mon­tażu przy pomocy dłu­giego bolca. Zaopa­trze­nie w wodę odbywa się dzięki pod­łą­cze­niu do węża ogro­do­wego. Rozgłęzie­nia, wie­szaki, uchwyty skie­ro­wane ku górze są bez­piecz­nym i pod­ręcz­nym miej­scem dla ręcz­nika. Dzięki odpo­wied­niej koń­cówce woda deli­kat­nym stru­mie­niem spływa na ciało, co daje nie­sa­mo­wity relaks i przy­jem­ność pod­czas użyt­ko­wa­nia. Prysz­nic składa się z dwóch czę­ści, jest bar­dzo pro­sty i lekki w prze­nie­sie­niu. Stru­mień wody może być regu­lo­wany przez kra­nik Gar­dena dołą­czony do zestawu.