Uno

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 10 cm
Wysokość 220 cm
Głębokość 5 cm
Waga
Kategoria: 
prysznice

Pro­sty, ele­gancki o kwa­dra­to­wym pro­filu prysz­nic UNO ze stali nie­rdzew­nej. Wyróż­nia­jący się uni­ka­to­wym wyglą­dem. Bar­dzo łatwy i szybki w mon­tażu. Zaopa­trze­nie na wodę odbywa się dzięki pod­łą­cze­niu do węża ogro­do­wego. Gło­wica prysz­ni­cowa o dosko­na­łym nachy­le­niu daje miękki stru­mień wody, który zapew­nia nie­sa­mo­wite uczu­cie relaksu. Moż­li­wość regu­la­cji stru­mie­nia wody dzięki pod­ręcz­nej dźwi­gni.

Prysz­nic ogro­dowy UNO otrzy­mał nagrodę:

  • iF pro­dukt design award 2007