Stół X - Man

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Projektant: 
S.D. Büscher
Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 240 cm
Wysokość 72 cm
Głębokość 90 cm
Waga  
Kategoria: 
stoły i stoliki

Stół X Man to udane połą­cze­nie mate­riału HPL i drewna dębo­wego. Blat stołu wyko­nany z HPL, kon­struk­cja pod­stawy stołu X man posiada 3 kąty zała­ma­nia i przy­po­mina do złu­dze­nia literę X. Stóły z kolek­cji  X i Y dobrze się pre­zen­tują w każ­dym wnę­trzu, efekty wizu­alne są wyjąt­kowe, sami może­cie Pań­stwo zde­cy­do­wać, która opcja X czy Y lepiej pasuje do aran­ża­cji. Stoły prze­zna­czone są do wnętrz bar­dzo uni­wer­salne, dosko­nale spraw­dzają się jako biurka lub stoły robo­cze np.: w pra­cow­niach, kuch­niach lub jadalne w nowo­cze­snych jadal­niach.
Meble wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Powierzch­nia mebli jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Pań­stwa czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu.

Kolekcja: 
Kolekcja XY

Inne z kolekcji