Conical

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
12 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość  
Wysokość  
Głębokość  
Waga
Kategoria: 
z kompozytu

Donica Coni­cal zachwyca zja­wi­skową formą. Ide­al­nie wpa­suje się do Waszego wyma­rzo­nego wnę­trza czy też ogrodu. Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­elkie warunki pogo­dowe. Kolek­cję wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Donice Coni­cal dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.

Dostępne wymiary:

Rozmiar XXL   wys. 100 cm.   ø.góra  59,5 cm.  ø.dół. 27 cm

Rozmiar XL     wys. 80 cm.     ø.góra  47 cm.    ø.dół. 22 cm