Flowerbox

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 48 - 122 cm
Wysokość 25 - 100 cm
Głębokość 25 - 48 cm
Waga
Kategoria: 
ze stali

Zwy­kle doniczki służą w ogro­dzie tylko do hodo­wa­nia roślin i kwia­tów.
Nasza kolek­cja doni­czek wyko­nana ze stali ocyn­ko­wa­nej malo­wa­nej prosz­kowo może być rów­nież pięk­nym ele­men­tem deko­ra­cyj­nym.
Per­fo­ro­wana bla­cha pozwala wodzie spły­nąć.
Pięk­nie wyglą­dają w zesta­wie czte­rech doni­czek, ale można je rów­nież wyko­rzy­sty­wać oddziel­nie w róż­nych czę­ściach naszego ogrodu czy domu.
Z powo­dze­niem deko­rują rów­nież wnę­trza.
Indy­wi­du­alne roz­miary są dostępne na życze­nie.

Wymiary:

Flowerbox 1   wys.48cm. szer.48cm. gł. 48cm.

Flowerbox 2    wys. 80cm. szer.84cm. gł. 25cm.

Flowerbox 3    wys.100cm. szer.122cm. gł.25cm.

Flowerbox 4    wys.25cm. szer.84cm. gł.25cm.