Dlaczego warto wybrać CONMOTO?

conmoto, meble modułowe, kanapy, fotele i krzesłą, niemieckie meble, meble od projektantów, nowoczesne mebleogrodowe, designerskie meble

Urządzając swoje własne cztery kąty poszukujemy idealnych rozwiązań, dlatego warto zastanowić się nad zakupem mebli od doświadczonych projektantów. Charakteryzują się one tworzeniem z pasją i dbałością o szczegóły, dobrej jakości materiałami, a także nowoczesnym designem, który idealnie wpasuje się we wnętrze mieszkania czy domu nawet najbardziej wymagających Klientów.

Conmoto oferuje szeroką gamę właśnie takich wyjątkowych oraz unikatowych rozwiązań. Con­moto  w języku muzycznym oznacza ruchli­wie, do przodu. Jest odzwier­cie­dleniem pasji, two­rze­niem nowości gdzie inspiracja jest natura otacząjącego świata.

Wszystkie pro­dukty zostały zaprojektowane dla znaw­ców dobrego desi­gnu, w szczególności  pasjo­na­tów piękna i zwo­len­ni­ków eko­lo­gii. Conmoto każ­dego dnia pra­cu­je nad cią­głym ulep­sza­niem pro­duk­tów tak, żeby w pełni odzwier­cie­dlały ocze­ki­wa­nia swoich klientów. W swoich projektach łączy emocje, funkcjonalność oraz surowość formy.

Dlatego właśnie meble od znanych i cenionych projektantów od zawsze zachwycają oryginalnością i ponadczasowością. Jeśli zależy nam na stworzeniu wyjątkowego, luksusowego oraz niebanalnego wnętrza, to warto sięgać po przemyślane rozwiązania. 

Wiedza o przedmiocie, meblu czy o projektancie, który go stworzył, sprawia, że rzecz nabiera zupełnie innej wartości, wywołuje określone emocje, a to przekłada się na charakter i atmosferę wnętrza, w którym się znajduje.

W ostatnich latach możemy zauważyć duży trend charakteryzujący się rosnącym zainteresowaniem właśnie takim wzornictwem. Nic dziwnego, bo przedmioty autorstwa znanych, projektantów znacząco się wyróżniają  spośród innych przedmiotów o podobnym przeznaczeniu. Nie chodzi tu wyłącznie o wizualnie unikatowy produkt lecz często innowacyjność zastosowanych rozwiązań. Czyli dla projektantów nie są ważne tylko wrażenia estetyczne a również niezwykle ważna funkcjonalność. 

Na każ­dym eta­pie powsta­wa­nia pro­duk­tów Con­moto pra­cują nad nimi ludzie nie tylko z wyso­kimi kwa­li­fi­ka­cjami i doświad­cze­niem, ale przede wszyst­kim z pasją i miło­ścią do two­rze­nia. Firma Conmoto współpracuje tylko z reno­mo­wa­nymi pra­cow­niami pro­jek­to­wymi i uzna­nymi archi­tek­tami na całym świe­cie. Wszystkie pro­dukty cechuje naj­wyż­szy poziom desi­gnu oraz jako­ści. Jedną z głównych inspiracji jest zachwyt naturą, eko­lo­gią oraz coraz to nowymi nie­spo­ty­ka­nymi mate­ria­łami. Nieograniczone sta­ra­nia projektantów zostały wie­lo­krot­nie doce­nione na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pre­sti­żo­wymi nagro­dami w dzie­dzi­nie desi­gnu między innymi  red­dot, if design, good design, desi­gn­preis.

Wybieram CONMOTO, gdyż usługi pro­jek­to­wa­nia kie­ru­je do miło­śni­ków nowo­cze­snego i eko­lo­gicz­nego desi­gnu.Są to niezwykle pro­ste i funk­cjo­nalne roz­wią­za­nia w połą­cze­niu z mate­ria­łami przy­ja­znymi środo­wi­sku. Conmoto two­rzy nie­za­po­mniane i ory­gi­nalne pro­jekty wnętrz jak również szeroką gamę mebli do ogro­dów.

Kolekcja Miami to cztery różne elementy, które można z sobą łączyć w dowolny sposób. Powstały w ten sposób mebel może być tradycyjną sofą, sofą narożną a także pojedynczy moduł może służyć, jako stolik. Tylko od naszej wyobraźni i potrzeb zależy, ile połączymy ze sobą elementów. Moduły są dostępne w trzech kolorach: szarym, antracytowym oraz niebieskim. Zastosowany materiał jest wodoodporny oraz nie są mu straszne zmienne warunki atmosferyczne. To wszystko sprawia, iż z kolekcji sof Miami możemy cieszyć się zarówno wewnątrz pomieszczeń i jak na zewnątrz.

Wszyscy  klienci są zadowoleni, jest to  potwier­dze­niem, że wszystko co tworzy firma Conmoto zmie­rza w odpo­wied­nim kie­runku. Z uwagą słu­cha potrzeb i ocze­ki­wań wymagających klientów, które natychmiast stają się  kolejnym wyzwa­niem. Naj­wyż­szym celem jest zado­wo­le­nie i entu­zjazm szczęśliwych klientów. Jest to moty­wacja do dal­szej pracy i cią­głego udo­sko­na­la­nia.