Projektanci

Böttcher & Kayser

Böttcher & Kayser biuro projektowe założone przez dwóch pasjonatów designu: Moritz Böttcher i Nikolaus Kayser. Obaj desingerzy mają doświadczenie w pracy na stanowiskach projektantów w dużych firmach. Obecnie prowadzą wspólne biuro projektowe, które w swojej działalności skupia się przede wszystkim na designie produktów codziennego użytku.

PASCAL BOSETTI

Pascal Bosetti urodzony 1981 w Monachium jest designerem młodego pokolenia. W swoich pracach łączy emocje, funkcjonalność oraz surowość formy. W roku 2015 założył własne studio projektowe w Monachium. Zajmuje się w swojej działalności przede wszystkim projektowaniem przemysłowym, projektowaniem mebli, a także scenografią.  

MARK BRAUN

Mark Braun prowadzi swoje studio projektowe w Berlinie od 2006 roku. Designer za styl swoich projektów został uhonorowany takimi nagrodami, jak: Red Dot, IF Award i German Design Award. Mark Braun może się poszczycić, iż jego prace były wystawiane w takich galeriach jak: Saatchi Gallery, Gallery S. Bensimon i Gallery Libby Sellers. Od roku 2015 jest profesorem wzornictwa przemysłowego w HBK Saar.

Peter Maly

Stu­dio­wał pro­jek­to­wa­nie wnętrz na uni­wer­sy­te­cie Fach­hoch­schule w Det­mold. W latach 60-tych kie­ro­wał zespo­łem pro­jek­tan­tów wnętrz nie­miec­kiego maga­zynu Schöner Wochen. Od 1970 roku pro­wa­dzi swoje wła­sne stu­dio pro­jek­towe w Ham­burgu.

Werner Aisslinger

Uro­dzony w Nör­dlin­gen w Niem­czech w 1964 roku, pra­cuje i mieszka w Ber­li­nie. Stu­dio­wał Pro­jekt na Uni­wer­sy­te­cie Sztuk Pięk­nych w Ber­li­nie. Będąc jesz­cze stu­den­tem na UDK w Ber­li­nie pra­co­wał dla Ron Arad i Jasper Mor­ri­son w Lon­do­nie i Michele de Luc­chi w Medio­la­nie. W 1993 roku zało­żył swoje wła­sne biuro w Ber­li­nie, gdzie zaj­mo­wał się pro­jek­to­wa­niem pro­duk­tów.

Schweiger & Viererbl

W 2003 roku, Marie Schmid Schwe­iger (ur.1972) i Flo­rian Vie­rerbl (ur.1974) roz­po­czeli wspólne pro­jek­to­wa­nie pro­duktu nad brze­giem jeziora Starn­berg. Poznali się jako stu­denci wzor­nic­twa na Uni­wer­sy­te­cie Nauk Sto­so­wa­nych w Mona­chium.

Carsten Gollnick

Uro­dzony w 1966 roku. Po zało­że­niu pierw­szego stu­dia pro­jek­to­wego w Azji ten wysoko wykwa­li­fi­ko­wany pro­jek­tant pro­wa­dzi jed­no­cze­śnie biuro pro­jek­towe w Ber­li­nie. To tu jego pro­jekty este­tycz­nych i wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów uzy­skały roz­głos wśród nie­miec­kich i mię­dzy­na­ro­do­wych firm z branży meblar­skiej. Zasięg jego pro­jek­tów się­gał od narzę­dzi do pisa­nia, oświe­tla­ją­cych do peł­nego wnę­trza i sal wysta­wo­wych.

Michael Sieger

Wykształ­ce­nie i wie­dzę o pro­jek­to­wa­niu zdo­był pod­czas nauki na uni­wer­sy­te­cie Gesam­thoch­schule w Essen i Fach­hoch­schule w Mün­ster. Swój pierw­szy pro­jekt stwo­rzył już w trak­cie studiów. Był zna­czą­cym doradcą dla swo­jego ojca Die­ter Sie­ger, z jego ini­cja­tywy rodzinna firma posze­rzyła swoją dzia­łal­ność od archi­tek­tury do pro­jek­to­wa­nia.

S.D. Büscher

Uro­dził się w 1976 roku w Hamm. Ukoń­czył stu­dia wyż­sze na Fach­hoch­schule Hil­de­sheim na kie­runku pro­jek­to­wa­nie wnętrz. Od 2000 roku pra­co­wał dla roz­ma­itych pro­jek­tan­tów wnętrz do czasu, gdy otwo­rzył swoje wła­sne biuro pro­jek­towe i zaczął reali­zo­wać swoje wła­sne pomy­sły nie tylko na pro­jek­to­wa­nie wnętrz, ale rów­nież roz­wi­jać swoje zami­ło­wa­nie do pro­jek­to­wa­nia przed­mio­tów.

Fred Ulber

Jest pro­jek­tan­tem od 25 lat. Nie­zwy­kle dużą część jego pro­jek­tów wyko­rzy­stano w prze­my­śle. Cha­rak­te­ry­styczne dla Freda Ulbera są pro­ste roz­wią­za­nia, które zostały wyróż­nione wie­loma nagro­dami. Jego bar­dzo dobry kon­takt z klien­tami daje mu pomy­sły na nowe pro­dukty, które czę­sto stają się inno­wa­cjami na rynku.

Studio Vertijet

Zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem pro­duk­tów oraz ich udo­sko­na­la­niem, aran­ża­cją wnętrz i doradz­twem. Wie­rzą, że idea, kon­cep­cja, sens i prze­zna­cze­nie dla danego pro­duktu nie można odpo­wied­nio prze­ka­zać w przy­padku braku wyra­zi­stej formy.

Günter Matten

Jest pro­jek­tan­tem komin­ków od ponad 25 lat. Serie jego mniej­szych pro­jek­tów reali­zo­wane są w warsz­ta­cie jego ojca zało­żo­nym w 1947 roku w oko­licy Wester­wald. Od 1996 roku współ­pra­cuje z Uwe Lisken. Wiele z jego pro­jek­tów, jak na przy­kład żela­zny pie­cyk na drewno w 1978 roku jest wyko­rzy­sty­wane do dzi­siaj w prze­my­śle komin­ko­wym.