O nas

Con­moto ozna­cza w języku muzycz­nym ruchli­wie, do przodu. Odzwier­cie­dla to naszą pasję two­rze­nia i zachwyt coraz to nowymi inspi­ra­cjami.
Nasze pro­dukty pro­jek­tu­jemy dla znaw­ców dobrego desi­gnu, pasjo­na­tów piękna i zwo­len­ni­ków eko­lo­gii. Każ­dego dnia pra­cu­jemy nad cią­głym ulep­sza­niem naszych pro­duk­tów tak, żeby w pełni odzwier­cie­dlały Twoje ocze­ki­wa­nia.

 

Na każ­dym eta­pie powsta­wa­nia pro­duk­tów Con­moto pra­cują nad nimi ludzie nie tylko z wyso­kimi kwa­li­fi­ka­cjami i doświad­cze­niem, ale przede wszyst­kim z pasją i miło­ścią do two­rze­nia. Współ­pra­cu­jemy z reno­mo­wa­nymi pra­cow­niami pro­jek­to­wymi i uzna­nymi archi­tek­tami na całym świe­cie. Nasze pro­dukty cechuje naj­wyż­szy poziom desi­gnu, jako­ści, zachwyt eko­lo­gią oraz inspi­ra­cja coraz to nowymi nie­spo­ty­ka­nymi mate­ria­łami. Nasze sta­ra­nia zostały wie­lo­krot­nie doce­nione na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej pre­sti­żo­wymi nagro­dami w dzie­dzi­nie desi­gnu takimi jak red­dot, if design, good design, desi­gn­preis.

 

Nasze usługi pro­jek­to­wa­nia kie­ru­jemy do miło­śni­ków nowo­cze­snego i eko­lo­gicz­nego desi­gnu. Pro­ste, funk­cjo­nalne roz­wią­za­nia w połą­cze­niu z nie­zwy­kłymi mate­ria­łami przy­ja­znymi środo­wi­sku two­rzą nie­za­po­mniane i ory­gi­nalne pro­jekty wnętrz i ogro­dów.
Nasi zado­wo­leni klienci są dla nas potwier­dze­niem, że zmie­rzamy w odpo­wied­nim kie­runku. Słu­chamy Waszych potrzeb i ocze­ki­wań, które stają się natych­mia­stowo naszym wyzwa­niem. Naszym naj­wyż­szym celem jest Wasze zado­wo­le­nie i entu­zjazm. To moty­wuje nas do dal­szej pracy i cią­głego udo­sko­na­la­nia.

 

Serdecznie zapraszamy do naszego nowego showroomu w Toruniu na ulicy Broniewskiego 4 lok. 55.
 

Zespół Conmoto Polska