Travelmate

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
4 + 16 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
Studio Vertijet
Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 70cm
Wysokość 50cm
Głębokość 20cm
Waga 25kg
Kategoria: 
biokominki

Żywy ogień, który podró­żuje razem ze swoim wła­ści­cie­lem. Kształt walizki zachwyca ory­gi­nal­no­ścią i naj­wyż­szą jako­ścią wyko­na­nia. Zapro­jek­to­wany dla znaw­ców piękna. Ogień zamknięty w walizce roz­pali zmy­sły naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych. Tech­no­lo­gia wol­nego od dymu, pło­mie­nia powią­zana z odpor­nym na warunki pogo­dowe pokry­ciem prosz­ko­wym zapew­nia kom­fort cie­sze­nia się praw­dzi­wym ogniem we wnę­trzach, ogro­dach, tara­sach, na dywa­nie, na stole, na kana­pie. Teraz atmos­ferą w kominku można delek­to­wać się w dowol­nym miej­scu i porze dnia. Forma wol­no­sto­jąca, dostępna opcjo­nal­nie z pod­stawą.

Travelmate w wersji białej aktualnie nie jest dostępny.

Naj­waż­niej­sze korzy­ści posia­da­nia bio­ko­minka Con­moto:

 • nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia
 • jest w pełni eko­lo­giczny
 • nie pozo­sta­wia popiołu, dymu, zapa­chu, smaru
 • nie wymaga żmud­nego czysz­cze­nia
 • pod­czas spa­la­nia wytwa­rza się para wodna, która nawilża powie­trze
 • 100% cie­pła wytwa­rza­nego pozo­staje we wnę­trzu
 • nie wymaga żadnych pozwo­leń prze­ciw­po­ża­ro­wych
 • wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świeci pro­jek­tan­tów
 • ręczne wyko­na­nie w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów

TRAVELMATE został wie­lo­krot­nie wyróż­niony pre­sti­żo­wymi nagro­dami

 • Good Design Award
 • 2008 Red Dot
 • 2009 Desi­gn­preis