Riva Kids Stół

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
17 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
Schweiger & Viererbl
Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 150 cm
Wysokość 52 cm
Głębokość 50 cm
Waga
Kategoria: 
dla dziecka

Wyko­rzy­stu­jąc wła­ści­wo­ści naszej  kolek­cji  Riva opra­co­wa­li­śmy dosko­nałe meble dla naszych pociech. Mate­riał HPLdzięki swoim wła­ści­wo­ściom ide­al­nie nadaje się do pokoju Waszego dziecka nie ogra­ni­cza­jąc jego wyobraźni i twór­czo­ści pod­czas zabawy. Riva dla dzieci jest kolek­cją mebli odpor­nych na zary­so­wa­nia oraz ude­rze­nia. Ponadto jest nie­zwy­kle łatwa do czysz­cze­nia i wodoodporna. Ławki można wsu­nąć pod stół, aby zaosz­czę­dzić miej­sce. Ochronna pod­kładka jest dostępna na życze­nie. Meble Riva dla dzieci zapew­nią dużo rado­ści pod­czas zabawy, gier, jedze­nia.

RIVA otrzy­mała nastę­pu­jące nagrody:

  • 2007 iF pro­duct design award, Hano­ver / Ger­many
  • 2007 red­dot, Essen / Ger­many
  • 2007 Good Design Award, Chicago/USA
  • Nomi­na­ted for the design prize of the Fede­ral Repu­blic of Ger­many 2008
  • Nomi­na­ted for the design prize of the Fede­ral Repu­blic of Ger­many 2009

Mate­riał: HPL w kolo­rze bia­łym lub antracytowym, stal nie­rdzewna

Kolekcja: 
Kolekcja RIVA