Stołek Riva Bar

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
5 + 11 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
Schweiger & Viererbl
Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 35 cm
Wysokość 79 cm
Głębokość 35 cm
Waga
Kategoria: 
krzesła i fotele

RIVA sto­łek dopeł­nia naszą kolek­cję Riva. Jest on wszech­stron­nym meblem, który można wyko­rzy­stać nie tylko jako krze­sło, ale rów­nież dosko­nale spraw­dza się jako pod­nó­żek, lub też jako sto­lik dla naszych krze­seł Riva.
Meble Riva wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu sto­łek może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia mebli Riva jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych bia­łym i antracytowym, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

Istnieje możliwość domówienia pokrowcy.

RIVA sto­łek otrzy­mał nastę­pu­jące nagrody:

  • 2007 iF pro­duct design award, Hano­ver / Ger­many
  • 2007 red­dot, Essen / Ger­many
  • 2007 Good Design Award, Chicago/USA
  • Nomi­na­ted for the design prize of the Fede­ral Repu­blic of Ger­many 2008
  • Nomi­na­ted for the design prize of the Fede­ral Repu­blic of Ger­many 2009
Kolekcja: 
Kolekcja RIVA