Riva Leżak

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
3 + 8 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
Schweiger & Viererbl
Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 210 cm
Wysokość 24 cm
Głębokość 70 cm
Waga
Kategoria: 
leżaki

Riva leżak jest dopeł­nie­niem kolek­cji mebli do ogrodu Riva out­door. Posiada on 6-cio pozio­mową regu­la­cję zagłówka oraz poduszkę, która dzięki odpo­wied­nim zamo­co­wa­niom nie będzie się zsu­wała z leżaka i zapewni dosko­nały kom­fort wypo­czynku.
Meble Riva wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ściHPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu stół może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia mebli jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele dostępne są w dwóch kolo­rach bia­łym i antacytowym, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

W zesta­wie kolek­cji Riva dostępne są rów­nież poduszki w trzech opcjach kolo­ry­stycz­nych. Mate­riały, z któ­rych wyko­nane zostały poduszki są odporne na zabru­dze­nia i wil­goć, wolne od szko­dli­wych sub­stan­cji, przy­ja­zne dla skóry oraz łatwo prze­pusz­czają powie­trze. Nie wyma­gają czysz­cze­nia. Ist­nieje moż­li­wość zamó­wie­nia pró­bek mate­ria­łów. Poduszki nie zsu­wają się z ławek dzięki odpo­wied­niemu zamo­co­wa­niu.
Ochronne pokrowce na meble Riva można domówić przy przy każ­dym zesta­wie. Dzięki pokrow­com Pań­stwa meble będą zawsze czy­ste, suche i gotowe do użytku pod­czas kolej­nego sło­necz­nego dnia w ogro­dzie. Ochronne nakry­cie przy­mo­co­wane jest do mebli przy pomocy spe­cjal­nych haczy­ków, dla­tego mogą być Pań­stwo pewni, że pozo­staną na miej­scu nawet w wietrzne dni. Pokro­wiec wyko­nany jest z bar­dzo trwa­łego mate­riału, który można prać w pral­kach w tem­pe­ra­tu­rze do 40 stopni C.

Mate­riał: HPL w kolo­rze bia­łym lub antracytowym, stal nie­rdzewna

Tka­nina: Sun­brella, 100% ręcz­nie far­biony akryl, naj­wyż­sza odpor­ność na pro­mie­nie UV, testo­wany eko­lo­gicz­nie öko-Tex, wodo­od­porny, nie przyj­mu­jący brudu, z moż­li­wo­ścią pra­nia w 40⁰

Kolekcja: 
Kolekcja RIVA