El Pecho

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
6 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
S.D. Büscher
Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu M; L; XL
Szerokość 130; 180; 220 cm
Wysokość 52; 75; 87 cm
Głębokość 57; 90; 102 cm
Waga 100; 205; 240 kg
Kategoria: 
skrzynie

EL pecho - skrzy­nia wyko­nana została z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Powierzch­nia ta jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Skrzy­nia EL pecho to dosko­nałe roz­wią­za­nie na prze­cho­wy­wa­nie podu­szek jak rów­nież innych akce­so­riów ogro­do­wych przez cały rok. Kon­struk­cja ofe­ruje natu­ralną wen­ty­la­cję wewnątrz skrzyni. Dosko­nale spraw­dza się rów­nież jako funk­cjo­nalny kre­dens. Dzięki pro­stej ory­gi­nal­nej budo­wie i mate­riałom HPL pasuje on do wszyst­kich kolek­cji mebli – czy to RIVA, Lounge RIVA, JIGlub TENSION. Skrzynia jest dostępna w trzech rozmiarach M, L i XL.

Mate­riał: HPL w kolo­rze bia­łym lub sza­rym, stal nie­rdzewna.