Forte

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
1 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
S.D. Büscher
Charakterystyka: 
Kod produktu M; L
Szerokość 128; 171 cm
Wysokość 58; 69 cm
Głębokość 62; 91 cm
Waga 110; 215 kg
Kategoria: 
skrzynie

Skrzy­nia Forte to dosko­nałe roz­wią­za­nie na prze­cho­wy­wa­nie podu­szek, jak rów­nież innych akce­so­riów ogro­do­wych rów­nież w okre­sie zimo­wym. Kon­struk­cja ofe­ruje natu­ralną wen­ty­la­cję wewnątrz skrzyni. Dosko­nale spraw­dza się jako funk­cjo­nalny kre­dens. Skrzy­nia FORTE może być wyko­nana z dwóch rodzajów drewna: drewna kambala i z drewna modrzewia syberyjskiego. Drewno kambala jest to egzotyczne drewno, pochodzące z Afryki, które charakteryzuje się dużą odpornością na działanie wody i słońca. Modrzew syberysjki natomiast jest drzewem rosnącym w syberyjskiej tajdze, które charakteryzuje się dużą odpornością na surowe warunki atmosferyczne. Pokrywa skrzyni wyko­nana jest z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Powierzch­nia ta jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Skrzynia jest dostępna w dwóch rozmiarach.

Mate­riał: drewno kambala, bądź modrzew syberyjski i HPL