Biurko Riva Office

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
5 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
Schweiger & Viererbl
Charakterystyka: 
Szerokość 180 cm
Wysokość 76 cm
Głębokość 80 cm
Kategoria: 
stoły i stoliki
dla dziecka
do biura

Świa­towy suk­ces naszej Kolekcji RIVA skło­nił nas do wyko­rzy­sta­nia dosko­na­łych wła­ści­wo­ści mate­riału HPL do pro­duk­cji mebli biu­ro­wych.
Powierzch­nia HPL odporna na zary­so­wa­nia jest ide­al­nym roz­wią­za­niem do pracy w biu­rze.
Pro­sta linia i sta­bilna kon­struk­cja w opty­mal­nych wymia­rach — to wszystko spra­wia ze meble są dosko­nałe i nie­za­stą­pione.

Meble Riva wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Powierzch­nia mebli Riva jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych bia­łym i sza­rym, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

RIVA biurko otrzy­mało nastę­pu­jące nagrody:

  • 2007 iF pro­duct design award
  • 2007 red­dot
  • 2007 Good Design Award, Chi­cago / USA
  • Nomi­no­wana do nagrody Design Repu­bliki Fede­ral­nej Nie­miec 2008
  • Nomi­no­wana do nagrody Design Repu­bliki Fede­ral­nej Nie­miec 2009

Mate­riał: HPL w kolo­rze bia­łym lub antracytowym, stal nie­rdzewna

Kolekcja: 
Kolekcja RIVA