Riva Vario

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
5 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
Schweiger & Viererbl
Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 220 cm
Wysokość 72 cm
Głębokość 85 cm
Waga
Kategoria: 
stoły i stoliki

Ele­gancki i prak­tyczny, zapro­jek­to­wany tak, aby nogi stołu skie­ro­wane w kie­runku cen­trum i dawały wię­cej miej­sca pod sto­łem. Uni­ka­towy stół Riva pasuje do każ­dej aran­ża­cji. Można się nim cie­szyć zarówno w domu jak i ogro­dzie.
Meble Riva wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu stół może być bez obawy uży­wany na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia mebli Riva jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych bia­łym i antracytowym, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

Kolekcja: 
Kolekcja RIVA