Stół Tension

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
12 + 3 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
Peter Maly
Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 220 cm
Wysokość 73 cm
Głębokość 90 cm
Waga
Kategoria: 
stoły i stoliki

Dosko­nały pomysł zarówno do wnętrz jak i tarasu czy ogrodu. Opar­cie może być zamon­to­wane według uzna­nia do pra­wej, jak i lewej strony. Bar­dzo cie­kawy efekt wizu­alny uzy­skali pro­jek­tanci dzięki połą­cze­niu mate­riału hpl i drewna dębo­wego.
Meble TENSION wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć, wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dzięki temu ławka może być bez obawy uży­wana na zewnątrz przez cały rok. Powierzch­nia mebli jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Waszego czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych bia­łym i sza­rym, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.
W zesta­wie kolek­cji TENSION dostępne są rów­nież poduszki w trzech opcjach kolo­ry­stycz­nych. Mate­riały, z któ­rych wyko­nane zostały poduszki są odporne na zabru­dze­nia i wil­goć, wolne od szko­dli­wych sub­stan­cji, przy­ja­zne dla skóry oraz łatwo prze­pusz­czają powie­trze. Nie wyma­gają czysz­cze­nia. Ist­nieje moż­li­wość zamó­wie­nia pró­bek mate­ria­łów. Poduszki nie zsu­wają się z ławek dzięki odpo­wied­niemu zamo­co­wa­niu.
Ochronne pokrowce na meble można domówić przy każ­dym zesta­wie. Dzięki pokrow­com Pań­stwa meble będą zawsze czy­ste, suche i gotowe do użytku pod­czas kolej­nego sło­necz­nego dnia w ogro­dzie. Ochronne nakry­cie przy­mo­co­wane jest do mebli przy pomocy specjal­nych haczy­ków, dla­tego może­cie być pewni, że pozo­staną na miej­scu nawet w wietrzne dni. Pokro­wiec wyko­nany jest z bar­dzo trwa­łego mate­riału, który można prać w pral­kach w tem­pe­ra­tu­rze do 40 stopni C.

Mate­riał: HPL w kolo­rze bia­łym lub antracytowym, stal nie­rdzewna

Tka­nina: Sun­brella, 100% ręcz­nie far­biony akryl, naj­wyż­sza odpor­ność na pro­mie­nie UV, testo­wany eko­lo­gicz­nie öko-Tex, wodo­od­porny, nie przyj­mu­jący brudu, z moż­li­wo­ścią pra­nia w 40⁰; dostępne kolory: antra­cyt, czarny, beż.

Kolekcja: 
Kolekcja Tension