Sotomon

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
1 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
Carsten Gollnick
Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość od 75 do 150 cm
Wysokość od 100 do 140 cm
Głębokość 33 cm
Waga
Kategoria: 
z hpl

Donice z kolek­cji Soto­mon z lub bez kratki (tre­lia­żem), która rzuca bajeczne pasia­ste cie­nie w sło­neczne dni. Two­rzą ide­alny ekran pry­wat­no­ści we wnę­trzu i na zewnątrz budyn­ków, małych bal­ko­nów i tara­sów. Różne wymiary dają nie­skoń­czone moż­li­wo­ści aran­ża­cji. Dla każ­dego roz­miaru donicy dostępna jest kratka z drewna bar­dzo pro­sta do zamon­to­wa­nia. Akce­so­ria SOTOMON dopa­sują się do każ­dego wnę­trza ewen­tu­alne nie­rów­no­ści pod­łoża można dopa­so­wać dzięki zamo­co­wa­nym nóż­kom.
Donice Soto­mon wyko­nane są z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Powierzch­nia donic jest bar­dzo łatwa do czysz­cze­nia, co pozwoli zaosz­czę­dzić dużą część Pań­stwa czasu i ener­gii. Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu.

Mate­riał: HPL odporny na wysoką i niską tem­pe­ra­turę, wodę, wszel­kie zary­so­wa­nia i zabru­dze­nia