Cube

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
16 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość od 18 do 42 cm
Wysokość od 18 do 42 cm
Głębokość od 18 do 42 cm
Waga
Kategoria: 
z kompozytu

Donica Cube to zna­ko­mite roz­wią­za­nie do ogrodu, tarasu jak rów­nież do wnę­trza. Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­le­kie warunki pogo­dowe. Kolek­cję wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Donice Cube dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.