Rand

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
7 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość od 40 do 70 cm
Wysokość od 39 do 67 cm
Głębokość od 40 do 70 cm
Waga
Kategoria: 
z kompozytu

Donica Rand nawią­zuje swoją formą do tra­dy­cji.  Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­le­kie warunki pogo­dowe. Kolek­cję wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Donice Rand dostępne są w kolo­rze czar­nym i sza­rym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.

Wymiary:

Rozmiar XL     W 67 x ø 70 x ø 39

Rozmiar L        W 57 x ø 60 x ø 32

Rozmiar M       W 48 x ø 50 x ø 28

Rozmiar S         W 39 x ø 40 x ø 26