Square

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
2 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość od 18 do 42 cm
Wysokość od 7 do 13 cm
Głębokość od 18 do 42 cm
Waga
Kategoria: 
z kompozytu

Donica Squ­are o bar­dzo pro­stej for­mie to nie­odzowny ele­ment aran­ża­cji ogrodu czy też tarasu. Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­le­kie warunki pogo­dowe. Kolek­cję wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Donice Squ­are dostępne są w kolo­rze czar­nym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu dostępne jest rów­nież pod­stawka.

Rozmiar L   wys. 13cm. szer. 42cm. gł. 42cm

Rozmiar M     wys. 11cm. szer. 35cm. gł. 35cm.

Rozmiar S     wys.   9cm. szer. 28cm. gł. 28cm.

Rozmiar XS    wys.   7cm. szer. 18cm. gł. 18cm.