Tube

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
1 + 3 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość od 30 do 60 cm
Wysokość od 60 do 80 cm
Głębokość od 30 do 60 cm
Waga
Kategoria: 
z kompozytu

Donica Tube jest dosko­na­łym pomy­słem na aran­ża­cję zarówno wnę­trza jak i ogrodu. Wyko­nana z nie­zwy­kle wytrzy­ma­łego mate­riału odpor­nego na wsz­le­kie warunki pogo­dowe. Kolek­cję wyróż­nia ory­gi­nalny design i funk­cjo­nal­ność. Donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Donice Tube dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym w kilku wymia­rach. Do każ­dego modelu dostępne są rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawka.

Dostępne wymiary:

Rozmiar L1   wys. 80cm. szer. 60cm. gł. 60cm

Rozmiar L2   wys. 80cm. szer. 40cm. gł. 40cm.

Rozmiar M1   wys. 70cm. szer. 50cm. gł. 50cm.

Rozmiar M2   wys. 60cm. szer. 30cm. gł. 30cm.

Rozmiar S     wys. 60cm. szer. 40cm. gł. 40cm.