Owalny stół Jig

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Projektant: 
Peter Maly
Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 130 cm
Wysokość 73 cm
Głębokość 130 cm
Waga
Kategoria: 
stoły i stoliki

Owalny stół z kolek­cji  JIG bar­dzo nowo­cze­sny i ele­gancki. Wyko­nany jest z mate­ria­łów o wyso­kiej jako­ści HPL, które spra­wiają, że nie­groźna im wil­goć wysoka i niska tem­pe­ra­tura, zadra­pa­nia ani uszko­dze­nia. Dla­tego meble mogą być bez obawy uży­wane w domu i ogrodzie. Dzięki wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­snego mate­riału HPL moż­liwe było stwo­rze­nie róż­nych kształ­tów, wcięć i fre­zo­wa­nych szcze­lin w sie­dzi­skach i opar­ciach, które nie tylko nadają meblom uni­ka­towy wygląd, ale też popra­wiają kom­fort sie­dze­nia. Lekka amor­ty­za­cja zwiększa efekt.
Ochronne pokrowce na meble JIG można domówić przy każ­dym zesta­wie. Dzięki pokrow­com Pań­stwa meble będą zawsze czy­ste, suche i gotowe do użytku pod­czas kolej­nego sło­necz­nego dnia w ogro­dzie. Ochronne nakry­cie przy­mo­co­wane jest do mebli przy pomocy spe­cjal­nych haczy­ków, dla­tego mogą być Pań­stwo pewni, że pozo­staną na miej­scu nawet w wietrzne dni. Pokro­wiec wyko­nany jest z bar­dzo trwa­łego mate­riału, który można prać w pral­kach w tem­pe­ra­tu­rze do 40 stopni C.

Kolekcja: 
Kolekcja JIG